0

อัตราดอกเบี้ยใหม่


ทนายกาญจน์
(Admin)
เมื่อ » 2021-06-26 14:30:59 (IP : , ,49.49.240.165 ,, Admin)
Admin Edit : 2021-06-26 14:33:12
See the source image
                                   ลูกหนี้เงินกู้หายใจคล่องขึ้น พ.ร.ก.คิดดอกเบี้ยผิดนัดใหม่มีผลบังคับใช้แล้วมีผลตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย.64 กรณีคู่สัญญาไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ย หรือไม่มีกฎหมายกำหนดชัดเจน จากเดิมให้คิดร้อยละ 7.5 ต่อปีมาตั้งแต่ปี 2468 ให้ลดลงเหลือร้อยละ 3 และปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยผิดนัดจากร้อยละ 7.5 ต่อปี เหลือร้อยละ 5 ต่อปี เป้าหมายเพื่อลดภาระของลูกหนี้ ช่วยธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กช่วงโควิด แต่ไม่รวมดอกเบี้ยบ้านบัตรเครดิต ไฟแนนซ์รถ หรือเงินกู้ที่ทำสัญญาชัดเจน
กรณีราชกิจจานุเบกษาประกาศอัตราดอกเบี้ยใหม่ถูกลงกว่าเดิม ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 11 เม.ย. ว่าที่ พ.ต.สมบัติ วงศ์กำแหง กรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ เผยว่า ราชกิจจานุเบกษาประกาศการคิดดอกเบี้ยผิดนัดใหม่มีผลบังคับใช้วันที่ 11 เม.ย.64 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยที่เรียกต่อกันในกรณีคู่สัญญามิได้กำหนดไว้ในสัญญา หรือไม่มีกฎหมายกำหนดชัดเจน กฎหมายใหม่ให้ใช้อัตราร้อยละ 3 ต่อปี เดิมมาตรา 7 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ใช้อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ใช้มาตั้งแต่ปี 2468 ในอดีตอาจเหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมขณะนั้น เมื่อกาลเวลาผ่านไปอัตราดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ต้องถือว่าอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายสูงมาก เป็นภาระหนักของลูกหนี้ และดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี กฎหมายยังใช้ในกรณีการผิดนัดชำระหนี้ด้วย มักใช้กับการเรียกดอกเบี้ยจากค่าเสียหายกรณีละเมิด มีหลายคดีประวิงคดีเพื่อให้ดอกเบี้ยเดินในอัตราร้อยละ 7.5 ดอกเบี้ยดีกว่าเอาเงินไปฝากธนาคารหลายเท่า
สาระสำคัญของกฎหมายใหม่ 1.กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่มิได้กำหนดโดยนิติกรรม หรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้งเป็น 3 เปอร์เซ็นต์ต่อปี จากเดิม 7.5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และเพื่อให้กฎหมายมีชีวิตสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ กำหนดให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวทุก 3 ปี ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา มีผลให้ลูกหนี้ที่ไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้มีภาระดอกเบี้ยลดลงเป็นธรรมยิ่งขึ้น 2.ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยผิดนัดจากอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ 5 ต่อปี มีผลให้ดอกเบี้ยผิดนัดในสัญญาต่างๆลดลง ดอกเบี้ยผิดนัดค่าเสียหายคดีละเมิดลดลง
 
3.กำหนดฐานการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ใหม่ เมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ในงวดใด เจ้าหนี้อาจเรียกดอกเบี้ยได้เฉพาะต้นเงินของงวดที่ลูกหนี้ผิดนัดเท่านั้น ที่ผ่านมาเมื่อผิดนัดจะคำนวณเงินต้นเต็มจำนวนที่ยังค้างชำระ เป็นภาระแก่ลูกหนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ พ.ร.ก.ใหม่นี้ยังกำหนดให้ในสัญญาใดที่มีข้อตกลงให้คิดดอกเบี้ยจากเงินต้นทั้งหมด ให้ข้อตกลงส่วนนั้นเป็นโมฆะทันที ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. 4.การคิดดอกเบี้ยตามกฎหมายใหม่นี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย.เป็นต้นไป แต่ไม่กระทบการคิดดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก่อน พ.ร.ก.นี้ใช้บังคับ หมายความว่า เจ้าหนี้ยังคิดดอกเบี้ยแบบเดิมได้จนถึงวันที่ 10 เม.ย. หลังจากนั้นให้คิดตามกฎหมายใหม่
 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดวิธีการคิดดอกเบี้ยแบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.แล้ว ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส 2.9/2563 เรื่องการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.เป็นต้นไป ประกาศดังกล่าว ธปท.กำหนดหลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ให้กำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่เหมาะสม และฐานการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ควรสอดคล้องกับภาระหนี้ที่ลูกหนี้ค้างชำระตามจริง เพื่อสร้างวินัยและสนับสนุนให้ลูกหนี้สามารถชำระหนี้คืน ลดโอกาสการผิดนัดชำระหนี้จนเกิดเป็นหนี้เสีย และธนาคารต้องเปิดเผยอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนด
 
ว่าที่ พ.ต.สมบัติกล่าวด้วยว่า สำหรับกรณีมีข้อสงสัยว่า เมื่อกฎหมายแก้ไขใหม่ให้เรียกดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 3 แต่ทำไมหนี้ผิดนัดบัตรเครดิตยังคิดได้ร้อยละ 24-28 ซึ่งสูงมาก ขออธิบายว่า เป็นดอกเบี้ยที่เกิดจากประกาศของสถาบันการเงินภายใต้การควบคุมของ ธปท. ดังนั้น ดอกเบี้ยบัตรเครดิตยังเหมือนเดิม ส่วนดอกเบี้ยออกรถใหม่ป้ายแดงเรียกกันว่า ดอกเบี้ยไฟแนนซ์ อันนี้อยู่ภายใต้กรอบของสถาบันการเงินเช่นกัน เช่นเดียวกับสัญญากู้ทั่วไปที่คู่สัญญาตกลงกันชัดเจน หรืออยากเอาเงินเขาต้องยอมตกลงดอกเบี้ยตามนั้น อันนี้เหมือนเดิมแต่ไม่เกินร้อยละ 15 รวมทั้งดอกเบี้ยกู้บ้าน สัญญาตกลง ดอกเบี้ยกันชัดเจนไม่เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศใช้ใหม่
 
arsipsumut
ข้อความที่ 1 เมื่อ » 2022-12-19 12:51:31 (IP : , ,103.30.197.26 ,, )
Kelebihan Bermain di Situs Judi Slot Online Warung225

Banyak sekali situs judi online yang menawarkan beragam keuntungan diluar sana terutama yang banyak bermunculan di mesin pencarian. Tapi tahukah and abanyak yang tidak terpercaya dan menipu sehingga membuat banyak dari membernya yang rugi dan kapok. Jika anda bermain bersama kami di Warung225 situs judi slot online resmi terbaik dan terpercaya, itu semua tidak akan menimpa anda.
Kami memberikan banyak keuntungan dan fasilitas yang bukan sekedar janji bagi param member yang bermain didalamnya. Tidak hanya permainan yang begitu banyak dan variatif tetapi juga dalam hal pendukung lainnya. Berikut beberapa keuntungan yang bisa anda dapat nikmati disitus kami, yaitu:
Permainan Mudah Menang
Hadir untuk anda permainan yang tidak hanya varitaif tetapi juga gampang menang untuk anda terutama pada slot online. Kami memberikan permainan dengan winrate tinggi yaitu mencapai 98% (RTP tertinggi) untuk anda mainkan. Ini juga yang membuat anda menjadi lebih sering menang dan pasti menang permainan judi online dan slot online terfavorit anda.
Deposit Kecil dan Bet Rendah
Keuntungan lain yang dapat anda nikmati pastinya di situs kami yaitu deposit murah dan terjangkau oleh seluruh kalangan judi online di Indonesia. Hanya dengan modal deposit Rp 50.000 saja sudah dapat menikmati seluruh permainan. Hadir juga bet kecil dan taruhan rendah untuk anda bermain namun tetap berpeluang menang besar uang asli. Anda dapat bermain dengan mulai dari bet 100, taruhan 200, 1000, 5000 dan seterusnya.
Transaksi Praktis dan Beragam
Transaksi juga tidak lepas dari perhatian kami. Tersedia beragam metode deposit dan withdraw untuk anda gunakan disini. Pada deposit bank kami bekerjasama dengan BCA, BNI, BRI dan Mandiri. Pada deposit E-Money anda bisa gunakan E-Wallet GOPAY, DANA dan OVO.
Bonus dan Promo Menarik
Untuk melengkapi kemenangan uang asli anda kami juga menghadirkan keuntungan lainnya yaitu bonus besar dan promo menarik yang mudah klaim. Hampir semua permainan dapat anda nikmati bonus dan promonya. Tersedia beragam promo dan bonus seperti Bonus New Member 100%, Bonus Cashback Sportbook 5%, Bonus Cashback Slot 5%, Bonus Freebet, Bonus 100% Garansi Kekalahan, Event Slot hingga bonus jackpot progresif milyaran rupiah.
Layanan Online 24 Jam
Jika anda mengalami kesulitan atau pertanyaan dapat langsung menghubungi layanan Customer Service dan Live Chat kami yang online 24 jam untuk membantu anda. Segala keluh kesah anda akan kami bantu atasi dengan cepat dan juga ramah serta profesional tentunya.


Please login for write message