0
สมาชิก
ค้นฎีกา
ศาลยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
สภาทนายความ
กรมที่ดิน
กรมบังคับคดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เกี่ยวกับสำนักงาน บริการของเรา ทนายความ ดาวน์โหลดกฏหมาย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2013-01-07
จำนวนสมาชิก : 445 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2024-07-20
จำนวนครั้งที่ชม : 8,041,771 ครั้ง
Online : 50 คน
Photo

  สิทธิและอำนาจของผู้ให้เช่า


  ทนายกาญจน์
  (Admin)
  เมื่อ » 2022-08-15 10:56:37 (IP : , ,49.49.238.151 ,, Admin)
  Admin Edit : 2022-08-15 10:57:27
  สิทธิและอำนาจของผู้ให้เช่า
             ในการที่เจ้าของหรือผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์จะนำอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่า ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภท บ้าน ห้องชุด ห้องอยู่อาศัย พื้นที่ร้านค้า อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ สิ่งที่เจ้าของหรือผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่มักมีข้อกังวลมากที่สุดก็คือ ปัญหาผู้เช่าไม่ยอมจ่ายค่าเช่า ซึ่งเป็นปัญหาตั้งต้นอันดับหนึ่งอันนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ที่จะเกิดตามมาอีกจำนวนมาก ซึ่งผู้ให้เช่าอาจทั้งเคยได้ยินคำบอกเล่ามาจากบุคคลอื่นหรืออาจเคยประสบพบเจอปัญหาเหล่านี้ด้วยตนเองมาแล้ว
  ดังนั้น ก่อนการให้เช่าซึ่งอสังหาริมทรัพย์แก่บุคคลใดๆ เจ้าของหรือผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์จึงควรศึกษาและพิจารณาถึงสิทธิของตนในการดำเนินการต่างๆ โดยชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่า ทั้งนี้ เพื่อเจ้าของหรือผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์สามารถนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างทันท่วงที และที่สำคัญอย่างถูกกฎหมาย เนื่องจาก ในบางกรณีการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายโดยเจ้าของหรือผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์อาจทำให้เจ้าของหรือผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์มีความรับผิดทางกฎหมาย เช่น ความรับผิดทางแพ่งหรือโทษทางอาญาก็ได้
  ผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่า
  การที่ผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่า อาจเป็นไปได้ทั้งกรณีที่
  • ผู้เช่าชำระค่าเช่าล่าช้าจากกำหนดชำระค่าเช่า
  • ผู้เช่าชำระค่าเช่าไม่ครบถ้วนตามจำนวนค่าเช่าที่ตกลง
  • ผู้เช่าชำระค่าเช่าผิดรูปแบบและวิธีการชำระค่าเช่าที่คู่สัญญากำหนดตกลงกัน หรือ
  • ผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าที่ครบกำหนดทั้งสิ้นเลย
  โดยไม่ว่าจะเป็นการผิดนัดในกรณีใดย่อมไม่เป็นที่ประสงค์ของผู้ให้เช่าและย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ให้เช่ามากน้อยทั้งสิ้น โดยที่ กำหนดชำระค่าเช่าหรือรูปแบบและวิธีการชำระค่าเช่า คู่สัญญา (ผู้ให้เช่าและผู้เช่า) สามารถกำหนดตกลงระยะเวลา รูปแบบ และวิธีการชำระค่าเช่าได้ตามที่คู่สัญญาต้องการได้ในสัญญาเช่า ไม่ว่าจะเป็น สัญญาเช่าสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัย สัญญาเช่าอาคาร/พื้นที่พาณิชย์ หรือสัญญาเช่าช่วง
  อย่างไรก็ดี ในกรณีที่คู่สัญญาไม่ได้มีการกำหนดตกลงระยะเวลาการชำระค่าเช่าเอาไว้ในสัญญา กฎหมายการเช่ากำหนดให้ยึดถือกำหนดระยะเวลาการชำระค่าเช่าตามจารีตประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวนั้น ในกรณีที่ไม่ปรากฏจารีตประเพณีดังกล่าว กฎหมายก็ได้กำหนดให้ ผู้เช่าชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเช่าแต่ละคราว เช่น คู่สัญญาตกลงเช่าบ้านกันเป็นรายปี ผู้เช่าจะต้องชำระค่าเช่าให้ผู้ให้เช่าเมื่อสิ้นปีที่เช่านั้น หรือคู่สัญญาตกลงเช่าบ้านกันเป็นรายเดือน ผู้เช่าจะต้องชำระค่าเช่าให้ผู้ให้เช่าเมื่อสิ้นเดือนที่เช่านั้น
   
  อนึ่ง สาเหตุที่ผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่านั้นอาจมีสาเหตุมาจากการหลงลืมชำระค่าเช่าเพียงเท่านั้น ความไม่ชัดเจนของข้อตกลงการเช่า (เช่น อัตราค่าเช่า กำหนดระยะเวลาชำระค่าเช่า รูปแบบและวิธีการชำระค่าเช่า) ผู้เช่าขาดสภาพคล่องทางการเงิน หรือผู้เช่าอาจมีเจตนาจงใจไม่ชำค่าเช่าเพื่อฉ้อโกงผู้ให้เช่าก็ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลา รูปแบบ และวิธีการชำระค่าเช่า ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่า คู่สัญญาควรกำหนด ระยะเวลา รูปแบบ และวิธีการชำระค่าเช่าไว้ในสัญญาเช่า (เช่น สัญญาเช่าสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัย สัญญาเช่าอาคาร/พื้นที่พาณิชย์ หรือสัญญาเช่าช่วง)
  ผู้ให้เช่าสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างเมื่อผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่า
  เมื่อผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่า ผู้ให้เช่าอาจพิจารณาดำเนินการ ดังต่อไปนี้
  (1) เรียกร้องให้ผู้เช่าชำระค่าเช่า
  เมื่อค่าเช่าถึงกำหนดชำระตามที่คู่สัญญาตกลงกันแล้ว (หรือตามกฎหมายในกรณีที่คู่สัญญาไม่ได้กำหนดระยะเวลาการชำระค่าเช่ากันเอาไว้) ผู้ให้เช่าย่อมมีสิทธิได้รับชำระค่าเช่าจากผู้เช่าและผู้เช่าย่อมมีหน้าที่ต้องชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าทันที อย่างไรก็ดี หากปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการชำระค่าเช่าแล้ว ผู้ให้เช่ายังไม่ได้รับชำระค่าเช่าจากผู้เช่า ผู้ให้เช่าก็ย่อมมีสิทธิที่จะติดตามทวงถามค่าเช่าที่ค้างชำระนั้นจากผู้เช่าตามรูปแบบ วิธีการบอกกล่าว และที่อยู่ที่ตกลงกันไว้ในสัญญาเช่า (ถ้ามี) เช่น จัดทำหนังสือเตือนชำระค่าเช่าล่าช้าเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงเรื่องคำบอกกล่าวไว้โดยเฉพาะในสัญญา ผู้ให้เช่าควรจัดทำหนังสือเตือนชำระค่าเช่าล่าช้าเป็นลายลักษณ์อักษรส่งด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือมอบให้กับตัวผู้เช่าเอง โดยมีหลักฐานการส่ง-รับมอบ
  (2) เรียกร้องให้ผู้เช่าชำระดอกเบี้ยผิดนัด
  นอกจากสิทธิในการเรียกร้องให้ผู้เช่าชำระค่าเช่าแล้ว ผู้ให้เช่ายังมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เช่าชำระค่าดอกเบี้ยผิดนัดในระหว่างระยะเวลาที่ผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่านั้นได้อีกด้วย โดยที่อาจแบ่งพิจารณาเป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้
  • กรณีที่คู่สัญญามีการกำหนดตกลงอัตราดอกเบี้ยผิดนัดไว้ในสัญญาเช่า ในกรณีเช่นนี้ อัตราดอกเบี้ยผิดนัดก็จะเป็นไปตามที่คู่สัญญากำหนดตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ยผิดนัดกันไว้นั้น อย่างไรก็ดี ดอกเบี้ยผิดนัด ถือเป็นค่าปรับตามกฎหมาย หากสูงเกินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจริง ศาลอาจมีอำนาจสั่งให้ลดลงได้ตามที่ศาลเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อสอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
  • กรณีที่คู่สัญญาไม่ได้มีการกำหนดตกลงอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเอาไว้ ในกรณีเช่นนี้ อัตราดอกเบี้ยผิดนัดก็จะเป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไปหรือร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจำนวนเงินค่าเช่าที่ผู้เช่าผิดนัดชำระนั้น ผู้ให้เช่าอาจจัดทำ หนังสือเตือนชำระค่าเช่าล่าช้า เพื่อติดตามทวงถามค่าเช่าที่ค้างชำระนั้นจากผู้เช่า รวมถึงแจ้งให้ผู้เช่าทราบถึงมาตรการและบทลงโทษจากการที่ผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่าดังกล่าวนั้น (เช่น ดอกเบี้ยผิดนัดหรือค่าปรับ)
   
  (3) เรียกร้องให้ผู้เช่าชำระค่าปรับ
  ในกรณีที่คู่สัญญาได้มีการกำหนดตกลงเกี่ยวกับค่าปรับการชำระค่าเช่าล่าช้าหรือค่าปรับการไม่ชำระค่าเช่าเอาไว้ในสัญญาเช่า ผู้ให้เช่ายังมีสิทธิเรียกเอาค่าปรับดังกล่าวจากผู้เช่า ตามอัตรา วิธี และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าได้อีกด้วย อย่างไรก็ดี ค่าปรับตามกฎหมาย หากสูงเกินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจริง ศาลอาจมีอำนาจสั่งให้ลดลงได้ตามที่ศาลเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อสอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ผู้ให้เช่าอาจกำหนดอัตรา วิธี และเงื่อนไขการคิดค่าปรับการชำระค่าเช่าล่าช้าและค่าปรับการไม่ชำระค่าเช่าเอาไว้ในสัญญาเช่า (เช่น สัญญาเช่าสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัย สัญญาเช่าอาคาร/พื้นที่พาณิชย์ หรือสัญญาเช่าช่วง) เพื่อให้ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้เช่าชำระค่าเช่าล่าช้าหรือไม่ชำระค่าเช่า
   
  (4) เรียกร้องให้ผู้เช่าชำระค่าเสียหาย
  ในกรณีที่ผู้ให้เช่าได้รับความเสียหายอย่างอื่นมากกว่าที่เงินค่าดอกเบี้ยผิดนัดและ/หรือค่าปรับจะสามารถเยียวยาผู้ให้เช่าได้ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ให้เช่ายังมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเพิ่มเติมจากผู้เช่าได้อีกด้วย โดยผู้ให้เช่าจะต้องมีหลักฐานและสามารถพิสูจน์ให้ได้ว่าผู้ให้เช่าเกิดความเสียหายอย่างไรและเท่าใด
   
  (5) ริบเงินประกันการเช่า
  ในกรณีที่ผู้เช่าได้มีการวางเงินประกันการเช่าไว้ให้แก่ผู้ให้เช่าในวันทำสัญญาเช่า และคู่สัญญาตกลงให้เงินประกันนั้นเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้เช่า ในกรณีเช่นนี้ ผู้ให้เช่าอาจริบเงินประกันการเช่าดังกล่าวมาชดใช้ค่าเช่าที่ผู้เช่าผิดนัดชำระได้ นอกจากนี้ผู้ให้เช่ายังมีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้เช่านำเงินหลักประกันการเช่ามาวางเพิ่มเติมให้ครบตามจำนวนเดิมที่ตกลงกันแทนที่เงินที่ริบนั้นได้ด้วย
  (6) บอกเลิกสัญญาเช่า
  ในกรณีที่ผู้ให้เช่าได้ดำเนินการข้างต้นแล้วแต่ผู้ให้เช่าก็ยังไม่ได้รับค่าเช่าที่ผิดนัดชำระจากผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าอาจบอกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าวได้ โดยสามารถแบ่งพิจารณาได้ ดังต่อไปนี้
  • กรณีมีข้อตกลงในสัญญากำหนดเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาเช่า ในกรณีเช่นนี้ วิธีการและระยะเวลาการบอกกล่าวการบอกเลิกสัญญาจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดในสัญญาเช่านั้น (เช่น ผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันทีหากผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่า)
  • กรณีไม่มีข้อตกลงในสัญญากำหนดเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาเช่า ในกรณีเช่นนี้ กฎหมายกำหนดให้ในกรณีที่ผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่า ผู้ให้เช่าต้องบอกกล่าวทวงถามให้ผู้เช่าชำระค่าเช่าก่อนอย่างน้อย 15 วัน หากยังไม่ได้รับชำระค่าเช่า ผู้ให้เช่าจึงจะบอกเลิกสัญญาเช่าได้ ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้เช่าในการจัดหาเงินมาชำระค่าเช่าและในการหาและขนย้ายทรัพย์สินต่างๆ ของผู้เช่าไปสถานที่เช่าใหม่ โดยที่ มีข้อยกเว้นในกรณีที่คู่สัญญามีการกำหนดระยะเวลาการชำระค่าเช่าน้อยกว่า 1 เดือน (เช่น การตกลงเช่าและชำระค่าเป็นเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์) ในกรณีเช่นนี้ ผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าได้ทันทีหากปรากฏว่าผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่า
  (7) ฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้เช่า
  ในกรณีที่ผู้ให้เช่าได้มีการติดตามทวงถาม ไม่ว่าจะเป็น การติดตามทวงถามค่าเช่า ดอกเบี้ยผิดนัด ค่าปรับ (ถ้ามี) ค่าเสียหาย (ถ้ามี) โดยการทำ หนังสือเตือนชำระค่าเช่าล่าช้า แล้วแต่ผู้ให้เช่าก็ยังไม่ได้รับการตอบรับ ยังไม่ได้รับชำระค่าเช่าและ/หรือเงินอื่นๆ หรือมากไปกว่านั้น ในกรณีที่ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่าแล้ว แต่ผู้เช่าก็ยังไม่ยอมย้ายออกจากสถานที่เช่า ในกรณีเหล่านี้ ผู้ให้เช่าอาจดำเนินการฟ้องดำเนินคดีกับผู้เช่าต่อศาล ดังต่อไปนี้
  • ฟ้องเรียกเอาค่าเช่าที่ผิดนัด
  • ฟ้องเรียกเอาค่าดอกเบี้ยผิดนัด
  • ฟ้องเรียกเอาค่าปรับ ค่าเสียหาย (ถ้ามี) และ
  • ฟ้องขับไล่ผู้เช่าออกจากสถานที่เช่า (ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ยอมย้ายออกจากสถานที่เช่าภายหลังจากที่ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่า)
                โดยที่ในการฟ้องคดี จะมีกระบวนการและระยะเวลา รวมถึงค่าใช้จ่าย (เช่น ค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความ) ที่มากพอสมควร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนคดีภายในศาล มูลค่าและความซับซ้อนของคดี นอกจากนี้ หากศาลมีคำพิพากษาให้ผู้เช่าชำระค่าเช่าแล้ว แต่ผู้เช่าก็ยังไม่ชำระค่าเช่า ผู้ให้เช่าก็จะต้องดำเนินการบังคับคดีกับผู้เช่าต่อไป (เช่น การสืบทรัพย์ การยึดทรัพย์ และขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ค่าเช่าที่ค้างชำระต่อไป)
  สำคัญ: สิทธิในการฟ้องดำเนินคดีเรียกร้องค่าเช่ากรณีทั่วไปมีกำหนดอายุความ 5 ปี ดังนั้น ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีภายในกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ผิดนัดชำระค่าเช่า และ 2 ปี ในกรณีที่ผู้ให้เช่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจในการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดี สิทธิในการฟ้องดำเนินคดีเรียกร้องตามสัญญาเช่า (เช่น ค่าปรับ ค่าเสียหายกับทรัพย์ที่เช่า) จะมีอายุความเพียง 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ส่งคืนทรัพย์สินที่เช่านั้น
   
  สิ่งที่ผู้ให้เช่าอาจทำได้ในบางกรณีด้วยความระมัดระวัง
  ผู้ให้เช่าอาจดำเนินการดังต่อไปนี้ได้โดยผู้เช่าจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังและสอดคล้องกับกฎหมายอย่างที่สุด มิฉะนั้นแล้วผู้ให้เช่าอาจมีความรับผิดตามกฎหมาย ไม่ว่าทางแพ่ง (เช่น ชดใช้ค่าเสียหาย) และ/หรือทางอาญา (เช่น โทษปรับและ/หรือจำคุก) โดยที่ก่อนการดำเนินการในกรณีเช่นนี้ ผู้ให้เช่าจะต้องแน่ใจว่า ผู้ให้เช่าได้ดำเนินการจนครบเงื่อนไขดังต่อไปนี้ครบถ้วนแล้ว ได้แก่
  ผู้ให้เช่าได้บอกเลิกสัญญาเช่าอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าหรือตามกฎหมายแล้วในสัญญาเช่าระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่ามีการกำหนดตกลงให้สิทธิของผู้ให้เช่าในการดำเนินการดังกล่าวนั้นอย่างชัดเจนเมื่อมีการเลิกสัญญาและผู้เช่าก็ได้ตกลงยินยอมกับข้อตกลงนั้นตั้งแต่แรกไว้ในสัญญาแล้ว
  (1) การเข้าไปในสถานที่เช่า
  แม้ว่าผู้ให้เช่าจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์เหนือทรัพย์ที่ให้เช่านั้น แต่โดยการเช่านั้น ผู้เช่าย่อมมีสิทธิครอบครองเหนือทรัพย์ที่เช่านั้น การที่ผู้ให้เช่าเข้าไปในสถานที่เช่าดังกล่าวอาจทำให้ผู้เช่ามีความรับผิดทางแพ่งฐานละเมิดและความผิดทางอาญาฐานบุกรุกได้ อย่างไรก็ดี หากผู้ให้เช่ามีการบอกเลิกสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายและคู่สัญญาได้กำหนดสิทธิให้แก่ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะเข้าไปในสถานที่เช่าได้ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ให้เช่าอาจเข้าไปในสถานที่เช่าเพื่อนดำเนินการที่จำเป็นต่างๆ ได้ ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังและไม่เป็นการทำลายหรือทำให้ทรัพย์สินของผู้เช่าเสียหาย
  (2) การปิดกั้นไม่ให้ผู้เช่าสามารถเข้าไปในสถานที่เช่า
  เช่นเดียวกับการเข้าไปในสถานที่เช่า หากผู้ให้เช่ามีการบอกเลิกสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายและคู่สัญญาได้กำหนดสิทธิให้แก่ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะดำเนินการปิดกั้นไม่ให้ผู้เช่าสามารถเข้าไปในสถานที่เช่าได้ (เช่น การปิดกัน การใส่กุญแจปิดทางเข้าออก หรือการเปลี่ยนกลอนประตูใหม่) ในกรณีเช่นนี้ ผู้ให้เช่าอาจดำเนินการปิดกั้นไม่ให้ผู้เช่าสามารถเข้าไปในสถานที่เช่าได้ ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังและไม่เป็นการทำร้ายหรือกักขังผู้เช่าไว้ในสถานที่เช่าซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิตของผู้เช่า
  (3) การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าออกจากสถานที่เช่า
  ทรัพย์สินของผู้เช่าแม้จะอยู่ภายในสถานที่เช่าแต่ทรัพย์สินดังกล่าวก็ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่า ผู้ให้เช่าย่อมไม่มีสิทธิไปเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจมีความรับผิดตามกฎหมายได้ อย่างไรก็ดี หากผู้ให้เช่ามีการบอกเลิกสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายและคู่สัญญาได้กำหนดสิทธิให้แก่ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าออกจากสถานที่เช่าได้ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ให้เช่าอาจดำเนินการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าออกจากในสถานที่เช่าไปเก็บไว้ที่อื่นได้ ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังและไม่เป็นการทำลายหรือทำให้ทรัพย์สินของผู้เช่าเสียหาย
   
  (4) การยุติการให้บริการสาธารณูปโภค
  เช่นเดียวกับกรณีก่อนหน้า การยุติการให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ (เช่น การตัดน้ำ ตัดไฟ หรือตัดอินเตอร์เน็ต) ย่อมเป็นการรบกวนสิทธิของผู้เช่าในการครอบครองสถานที่เช่า การดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ให้เช่ามีความรับผิดตามกฎหมายได้ อย่างไรก็ดี หากผู้ให้เช่ามีการบอกเลิกสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายและคู่สัญญาได้กำหนดสิทธิให้แก่ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะยุติการให้บริการสาธารณูปโภคได้ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ให้เช่าอาจยุติการให้บริการสาธารณูปโภคได้ ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังและควรแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าก่อนการดำเนินการ
   
  สิ่งที่ผู้ให้เช่าห้ามทำโดยเด็ดขาด
  ผู้ให้เช่าไม่สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ได้โดยเด็ดขาด เนื่องจากเป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและขัดต่อกฎหมาย มิฉะนั้นแล้วผู้ให้เช่าอาจมีความรับผิดตามกฎหมายไม่ว่าทางแพ่ง (เช่น ชดใช้ค่าเสียหาย) และ/หรือทางอาญา (เช่น โทษปรับและ/หรือจำคุก) ไม่ว่าในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้
   (1) ขับไล่ผู้เช่าออกจากสถานที่เช่าด้วยตนเอง
  ภายหลังจากที่ผู้ให้เช่าได้ดำเนินมาตรการข้างทั้งสิ้นแล้ว หากผู้เช่ายังคงไม่ยอมย้ายออกจากสถานที่เช่า ผู้ให้เช่าไม่สามารถขับไล่ผู้เช่าออกจากสถานที่เช่าได้ด้วยตนเองเนื่องจากอาจเป็นความผิดทางอาญา (เช่น ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ หรือฐานบุกรุก) โดยที่ผู้ให้เช่าสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีทางศาล (เช่น ฟ้องขับไล่ และฟ้องเรียกค่าเช่าค้างชำระ) และดำเนินการบังคับคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปตามที่ได้อธิบายไว้แล้วข้างต้น
  (2) ทำร้ายร่างกายและ/หรือทำลายทรัพย์สินของผู้เช่า
  การทำร้ายร่างกายและ/หรือทรัพย์สินของผู้เช่าโดยเฉพาะการใช้กำลังประทุษร้ายต่อตัวผู้เช่า ย่อมเป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและเป็นความผิดตามกฎหมาย ผู้ให้เช่าจึงไม่สามารถทำร้ายร่างกายและ/หรือทำลายทรัพย์สินของผู้เช่า แม้ว่าผู้เช่าจะได้ยินยอมไว้ในสัญญาเช่าล่วงหน้าแล้วก็ตาม
   
   
  arsipsumut
  ข้อความที่ 1 เมื่อ » 2022-12-19 12:53:14 (IP : , ,103.30.197.26 ,, )
  Fitur Game Judi Slot Online Pragmatic Play Indonesia Terpopuler

  Sampai sejauh ini game judi slot pragmatic play masih menjadi permainan judi online paling populer. Anda mungkin tertarik memulai setelah membaca betapa besar pembayaran jackpot Warung225 serta tingkat bonus yang tinggi. Hal selanjutnya harus diperhatikan adalah berbagai jenis judi slot online pragmatic play di WARUNG225. Pengetahuan dasar terkait daftar fitur game slot Warung225, bisa menjawab teka-teki pemain dalam mengatur strategi bermain. Lihat daftar slot online terbaik berikut hasil analisa bandar Warung225 terhadap provider pragmatic play tahun 2022.

  Daily Wins
  Di pragmatic play situs Warung225 selalu memperhatikan hiburan pemain. Karena itu, pihak pengembang merancang sebuah hadiah tambahan kedalam game slot favorit anda! Konsep daily wins memberikan kesempatan kepada semua pemain situs judi slot online gampang menang setiap hari mendapatkan jackpot uang asli.

  Bonus Slot
  Setiap game slot terbaik nomor satu di Indonesia, pragmatic play dilengkapi dengan fitur bonus yang dapat diaktifkan kapan saja saat bermain. Babak bonus slot menawarkan segalanya mulai dari hadiah instan hingga kemenangan berlipat ganda. Contoh beberapa fitur yang telah dirancang pihak pragmatic play di agen Warung225 gacor adalah opsi beli free spin, jackpot progresif, dan mini games.

  RTP Slot Gacor LIVE
  Fitur terakhir yang sangat berguna terutama bagi pemain pemula yaitu RTP Slot Gacor. Bersama situs Warung225 kalian bisa dapatkan informasi berbagai macam nilai persentase yang paling tinggi dan menarik. Tentu dengan begini, informasi tersebut bisa menjadi rekomendasi Anda sebelum memilih permainan. Begitu juga RTP ini akan terus diperbaharui setiap harinya sesuai dengan gamenya.

  Please login for write message