0
สมาชิก
ค้นฎีกา
ศาลยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
สภาทนายความ
กรมที่ดิน
กรมบังคับคดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เกี่ยวกับสำนักงาน บริการของเรา ทนายความ ดาวน์โหลดกฏหมาย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2013-01-07
จำนวนสมาชิก : 441 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2024-05-31
จำนวนครั้งที่ชม : 7,867,026 ครั้ง
Online : 93 คน
Photo

  กฎหมายอาญาใหม่ จำคุก 5 ปี มีโอกาสรอลงอาญา


  ทนายกาญจน์
  (Admin)
  เมื่อ » 2023-08-18 16:02:23 (IP : , ,49.49.232.174 ,, Admin)
  Admin Edit : 2023-10-14 17:05:58
  Admin Edit : 2023-08-18 16:03:24
  ผู้พิพากษาค้อน, ศาล, ตะลุมพุก png | PNGEggกฎหมายอาญาใหม่ จำคุก 5 ปี มีโอกาสรอลงอาญา
  โดยในปัจจุบันประมวลกฎหมายอาญา กำหนดหลักเกณฑ์ที่ศาลจะรอลงอาญาไว้ดังนี้
  “ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ วรรคแรก ผู้ใดกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไม่เกินสามปี ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นได้รับโทษจำคุกมาก่อน หรือปรากฏว่าได้รับโทษจำคุกมาก่อน แต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ เมื่อศาลได้คำนึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้นั้น หรือ สภาพความผิด หรือเหตุอื่นอันควรปรานีแล้ว เห็นเป็นการสมควร ศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้น มีความผิดแต่รอการกำหนดโทษไว้หรือกำหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้แล้วปล่อยตัวไป เพื่อให้โอกาสผู้นั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้กำหนด แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษา โดยจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้”
  ตอนนี้ มีการแก้ไขกฎหมายใหม่ ซึ่งผ่านสภาแล้ว รอประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา แก้ไข จาก ถ้าศาลพิพากษาไม่เกิน  3 ปี เป็น ไม่เกิน 5 ปี ดังนี้
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ วรรคแรก
  ผู้ใดกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุกหรือปรับ และในคดีนั้น ศาลจะลงโทษจำคุกไม่เกินห้าปี ไม่ว่าจะลงโทษปรับด้วยหรือไมก็ตาม หรือลงโทษปรับ ถ้าปรากฏว่าผู้นั้น
  (๑) ไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อน หรือ
  (๒) เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
  (๓) เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจำคุกมาแล้วเกินกว่าห้าปี แล้วมากระทำความผิดอีก โดยความผิดในครั้งหลังเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และเมื่อศาลได้คำนึงคำนึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้นั้น หรือ สภาพความผิด หรือการรู้สึกความผิด และพยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้น หรือเหตุอื่นอันควรปรานีแล้ว ศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้น มีความผิดแต่รอการกำหนดโทษ หรือกำหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ ไม่ว่าจะเป็นโทษจำคุก หรือปรับอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งสองอย่าง เพื่อให้โอกาสกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้กำหนด แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษา โดยจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้
  หลักเกณฑ์กฎหมายเดิม กับกฎหมายใหม่ ที่แตกต่างกัน คือ
  1.กฎหมายเดิม ศาลพิพากษาจำคุกไม่เกิน 3 ปี ถึงจะรอลงอาญาได้
     กฎหมายใหม่ ศาลจำคุกไม่เกิน 5 ปี รอลงอาญาได้
  2.กฎหมายเก่า : ต้องไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อน ยกเว้นความผิดประมาท หรือลหุโทษ ถึงจะรอลงอาญาได้
    กฎหมายใหม่ :
  (๑) ไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อน หรือ
  (๒) เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
  (๓) เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจำคุกมาแล้วเกินกว่าห้าปี แล้วมากระทำความผิดอีก โดยความผิดในครั้งหลังเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ก็รอลงอาญาได้  Please login for write message