0
สมาชิก
ค้นฎีกา
ศาลยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
สภาทนายความ
กรมที่ดิน
กรมบังคับคดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เกี่ยวกับสำนักงาน บริการของเรา ทนายความ ดาวน์โหลดกฏหมาย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2013-01-07
จำนวนสมาชิก : 441 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2024-05-31
จำนวนครั้งที่ชม : 7,866,914 ครั้ง
Online : 82 คน
Photo

  รับสภาพหนี้ตามสัญญาจ้างทำของ


  ทนายกาญจน์
  (Admin)
  เมื่อ » 2024-04-17 11:05:55 (IP : , ,171.6.247.242 ,, Admin)
  สัญญาจ้างทำของ - YouTube
  รับสภาพหนี้ตามสัญญาจ้างทำของ
  การทำหนังสือรับสภาพหนี้ ในหนี้ตามสัญญาจ้างทำของ หากยังไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ จะถือว่าอายุความได้สะดุดหยุดลงแล้วหรือไม่ อย่างไร
  ประเด็นแรก
  หนังสือรับสภาพหนี้ ที่บุคคลธรรมดาทำขึ้น (บุคคลธรรมดาที่เป็นลูกหนี้) ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ จะต้องปิดอากรแสตมป์เฉพาะหนังสือรับสภาพหนี้ที่นิติบุคคลทำขึ้นเท่านั้น (นิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้) โดยหนังสือรับสภาพหนี้ที่นิติบุคคลทำขึ้นนั้น จะต้องกับคำว่า ""ใบรับรองหนี้"" ตาม บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 11. (1) ของ ประมวลรัษฎากร 2481
  ดู คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 687/2518 วินิจฉัยว่า
  "" ..... หนังสือรับสภาพหนี้ ซึ่งบุคคลธรรมดาได้ทำขึ้นนั้น ถือว่า เป็นใบรับรองหนี้ อันเป็นตราสารที่ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร แม้ไม่ปิดอากรแสตมป์ก็รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ ..... ""
  ดู คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 434/2523 วินิจฉัยว่า
  "" ..... ตามประมวลรัษฎากร เฉพาะใบรับรองหนี้ที่บริษัทสมาคมคณะบุคคลหรือองค์การทำขึ้นเท่านั้นที่จะต้องปิดอากรแสตมป์ ส่วนใบรับรองหนี้ที่บุคคลธรรมดาทำขึ้น ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ ก็สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ..... ""
  ประเด็นที่สอง
  สัญญาจ้างทำของ ที่แม้จะมีการทำหนังสือรับสภาพหนี้กันไว้นั้น ถ้าจะฟ้องคดีโดยอาศัยสิทธิต่างๆในสัญญาจ้างทำของ ก็จะต้องฟ้องภายในอายุความ 2 ปี โดยจำต้องอาศัยอายุความตามสัญญาจ้างทำของเหมือนเดิม เพราะการรับสภาพหนี้ไม่ได้ทำให้อายุความเพิ่มขึ้นแต่ประการใด เพียงแต่ทำให้การนับอายุความนั้นต้องมาเริ่มนับกันใหม่นับแต่มีการรับสภาพหนี้เท่านั้น เรียกว่า ""อายุความเริ่มนับใหม่""
  ดู คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4857/2549 วินิจฉัยว่า
  "" ..... สัญญาจ้างทำของ จะมีอายุความ 2 ปี ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/34 (1)
  การทำหนังสือรับสภาพหนี้ ทำให้อายุความสะดุดหยุดลง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/14 (1) และในการรับสภาพหนี้ที่จะทำให้อายุความสะดุดหยุดลงนั้น จะต้องเป็นการรับสภาพหนี้ก่อนที่อายุความตามสัญญาจ้างทำของจะขาดลง
  เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว จะต้องเริ่มนับอายุความใหม่นับแต่การรับสภาพหนี้ ..... ""
  ประเด็นที่สาม
  การฟ้องตามสัญญาจ้างทำของ ที่มีการรับสภาพหนี้ด้วยนั้น เวลาฟ้องคดีต่อศาล จะต้องอ้างทั้งสัญญาจ้างทำของและอ้างทั้งหนังสือรับสภาพหนี้เข้าไปด้วยพร้อมๆกัน จะฟ้องโดยอ้างอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ เพราะถ้าฟ้องตามสัญญาจ้างทำของถ้าไม่อ้างเรื่องการรับสภาพหนี้เข้าไปด้วย ก็จะถือว่าคดีที่ฟ้องไม่มีประเด็นเรื่องการรับสภาพหนี้ หากสัญญาจ้างทำของขาดอายุความไปแล้วก่อนฟ้องคดี หากไม่อ้างเรื่องการรับสภาพหนี้เข้าไป ศาลก็อาจจะยกฟ้องได้แต่ถ้าจะฟ้องตามหนังสือรับสภาพหนี้อย่างเดียวก็ได้ โดยจะถือว่าหนังสือรับสภาพหนี้เป็นหลักฐานหรือสัญญาจ้างทำของ เพราะสัญญาจ้างทำของนั้น ไม่มีกฎหมายบังคับว่าจะต้องทำสัญญาหรือหลักฐานแห่งการจ้างเป็นหนังสือ จึงอาศัยการนำพยานหลักฐานต่างๆมานำสืบได้
  ดู คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2783/2535 วินิจฉัยว่า
  "" ..... โจทก์ฟ้องจำเลย โดยตั้งรูปคดี เป็นเรื่องผิดสัญญาจ้างทำของและผิดสัญญารับสภาพหนี้ โดยในการบรรยายคำฟ้องของโจทก์นั้น ก็ได้บรรยายทั้งในส่วนที่เป็นเนื้อหาของการจ้างทำของ และในส่วนที่เป็นเนื้อหาของการรับสภาพหนี้ คดีจึงมีทั้งประเด็นเรื่องของสัญญาจ้างทำของและประเด็นเรื่องการรับสภาพหนี้ เมื่อจำเลยไม่ได้ต่อสู้ว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ได้ต่อสู้เรื่อ่งการรับสภาพหนี้ จึงถือว่าจำเลยสละประเด็นเรื่องอายุความ จำเลยจึงมายกประเด็นเรื่องอายุความขึ้นอีกไม่ได้ ..... ""
  ดู คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 590/2531 วินิจฉัยว่า
  "" ..... เมื่อโจทก์บรรยายคำฟ้องมาทั้ง เรื่องการจ้างทำของและเรื่องการรับสภาพหนี้ เมื่อจำเลยยกประเด็นเรื่องอายุความตามสัญญาจ้างทำของขึ้นต่อสู้โจทก์ ศาลย่อมมีอำนาจหยิบยกประเด็นเรื่องการรับสภาพหนี้มาวินิจฉัยได้ และมีอำนาจวินิจฉัยได้ว่าคดีของโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ โดยอาศัยการรับสภาพหนี้ .....""
  ดังนั้น ถ้านิติกรรมหรือมูลหนี้ใดก็ตามที่มีการรับสภาพหนี้กันไว้ ถ้าจะฟ้องคดีต่อศาลก็จะต้องพิจารณาว่าการรับสภาพหนี้ที่ทำกันไว้นั้น ถูกต้องตามที่กฎหมายและแนวฎีกากำหนดไว้หรือไม่ด้วย และเวลาฟ้องคดีก็ต้องบรรยายเรื่องการรับสภาพหนี้ด้วย _____""
     Please login for write message